تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


"شبكه بندي (مش بندي) ساختار يافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"
موضوع:
آباكوس
انسيس(سيستم كامپيوتري)
روش المان هاي محدود- نرم افزار
پديدآورنده:
نويسنده: جابرمهدي نژاد گرجي
ناشر:

ناقوس

247 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 200 نسخه
978-964-377-642-8
تاريخ نشر:1392
قيمت :150000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :120000 ريال
موجود نيست

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: هدف از نگارش اين كتاب، آموزش نحوه شبكه بندي ساختاري در نرم افزار هاي اجزاي محدود به AnsysوAbaqusاست. شبكه بندي يكي از مراحل مهم در تحليل مسائل FEوCFDاست به طوري كه كيفيت آن برخروجي مساله تاثيرگذارخواهدبو.بنابراين ايجاديك مدل شبكه بندي منظم با المان هاي شش وجهي مورد توجه تحليل گران بوده ودر حال حاضردستيابي به آن جزبا نرم افزار ها وتكنيك هاي خاص امكان پذيرنيست . دراين كتاب با استفاده از تكنيك پارتيشن بندي ،مدل هاي موردنظر درنرم افزارSolidWorkپارتيشن بندي شده وسپس در نرم افزار هاي اجزاي محدود فراخواني مي شوندوعمليات مش بندي در نرم افزار هاي مورد نظرانجام مي پذيرد.دراين روش ،مدلسازي قطعه اي كه قرار است آناليزگردد مي توانددرهرنرم افزار CADانجام پذيرد امابراي انجام پارتيشن بندي،لازم است مدل با فرمت مناسب با نرم افزارSolidWorkانتقال يابد.علت انتخاب نرم افزار SolidWorkجهت پارتيشن بندي اين است كه اين نرم افزار داراي قابليت هايي است مشابه آن درسايرنرم افزارهاي CADكمترديده مي شودورسيدن يه اين هدف با استفاده ازآنها مشكل است.سوايي اين مسائل،SolidWorkنرم افزاري است كه اكثرمهندسين با آن آشنا هستندوبنابراين راحت تر مي توانند جهت رسيدن به اهداف اين كتاب از آن استفاده نمايند . شيوه تدريس اين كتاب به صورت حل مساله است كه باشيب ملايمي ازمسائل ساده شروع شده وبه مسائل پيشرفته ختم مي گردد.مثال هاي حل شده دراين كتاب به گونه اي انتخاب شده كه تكنيك هاي پارتيشن بندي رابرروي مدل هاي گوناگون آموزش دهند هرچندكه دربرخي از اين مدل ها شبكه بندي ساختاري اهميت چندان اهميت ندارد.كتاب شامل يك CDضميمه است كه درآن فايل هاي مورد نيازبراي شروع هرفصل وجوددارد كه توسط نرم افزارSolidWork2010آماده گرديده است وبنابراين براي انجام مسائل اين كتاب نياز به نسخه 2010يابالاتر اين نرم افزارخواهيدداشت. روش شبكه بندي دراين كتاب ،تقريبا درمورد تمامي نرم افزار هاي اجزاي محدود نظيرMSC.Patran،ABAQUSE،ANSYSوهمچنين نرم افزار هاي حجم محدودنظيرFire،Fluent،CFXقابل استفاده است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد