تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


مرجع كامل ميكرو كنترلرهاي ARM سريCortex - M4
موضوع:
پديدآورنده:
نويسنده:رضا اميرخاني
نويسنده:مينا اميرخاني
ناشر:

ناقوس

684 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 0 نسخه
9786004732826
تاريخ نشر:1399
قيمت :1900000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :1615000 ريال

چکيده :
از ويژگيھاي بسيار بارز پردازنده ھاي ARMميتوان به مصرف بسيار پايين توان، كوچك بودن ھسته و قيمت بسيار مناسب آنھااشاره كردكه آنھارا براي استفاده دربازاراينترنت اشيا،رايانه ھا ،ابررايانه ھا ،سرورھاو تقريبا درتمامي دستگاهھاي قابل حمل مناسب ساخته است.با توجه به اين ويژگيھا، سھم شركت ARMدر كل بازار تراشه ھاي فروخته شده در جھان از سال ٢٠١١تا 2017،از ٢٢درصدبه ٣٩درصد رسيده است.پردازنده اين كتاب از سري LPC408x/7x، ساخت شركت NXPاست. ھسته اين پردازنده از نوع Cortex-M4و با ويژگيھايي چون سطح كارايي بالا، مصرف توان بسيار پايين وداراي سه مرحله خط لوله با معماري ھارواردو مجموعه دستورھاي Thumbو Thumb-2ميباشد. اين پردازنده داراي ويژگيھايي چون كنترل كننده نمايشگر LCD، كنترل كننده حافظه براي دسترسي به حافظه ھاي SDRAM ،كنترل كننده شبكه ، رابط SPIسرعت بالا )SPIFI(، رابط USBاز نوع OTG، رابط كارت SD،PWMبراي كنترل موتور، رابط QEI ،موتور محاسبه CRCو بسامد كاري تا120MHzاست.فصل اول اين كتاب درباره تاريخچه كاربردھاي محصولات شركت ARM، گواھينامه ھا، ميزان فروش و سھم اين شركت از بازار جھاني ميباشد. فصل دوم درباره انواع معماريھا )از جمله AArch32و AArch64( و مجموعه دستورھاي RISC ،CISCو ARMميباشد. فصل سوم درباره ساختار ھسته ھايARM، از جمله انواع رابط AMBA، خط لوله )مرحله ھا، خطاھا ونمونه ھايي از خط لوله ھا( و ثباتھا، حالتھا و استثناھا در ھسته ھاي ARMميباشد. فصل چھارم درباره انواع خانواده ھاي ھسته ھاي ARMاز جمله خانواده كلاسيك، ھسته امن و Cortexو دسته ھا و نگارشھاي مربوط به ھر خانواده ميباشد. فصل پنجم درباره آشنايي با نرم افزار كيل و چگونگي دريافت و نصب اين نرم افزار و بسته ھاي آن و چگونگي ترجمه پروژه و انتقال آن به برد مدارچاپي ميباشد. فصل ششم درباره ويژگيھاو معماري تراشه ھاي سريLPC408x/7xميباشد. فصل ھفتم درباره نحوه كنترل تراشه و ضرباندھي به آن ميباشد. فصل ھشتم درباره حافظه ھاي سطح پايين مانند انواع ROMھا و RAMھا، نگاشت حافظه و شتابدھنده حافظه فلش ميباشد. فصل نھم درباره حافظه ھاي سطح بالا مانند حافظه ھايSDRو انواع حافظه ھايDDRميباشد. فصل دھم درباره كنترل كننده حافظه خارجي)EMC( و نحوه كنترل حافظه ھاي "SDR SDRAM "ميباشد. فصل يازدھم درباره انواع وقفه ھاي برداري تودرتو و نحوه كنترل آنھا ميباشد. فصل دوازدھم درباره پايه ھاي تراشه ھاي سريLPC408x/7xو نحوه پيكره بندي آنھاميباشد. از فصل سيزدھم تا فصل بيست و يكم درباره بخشھاي داخلي تراشه ھاي سريLPC408x/7xميباشد. فصل بيست و دوم درباره خطايابي و رديابي از طريقJTAGميباشد. فصل بيست و سوم )پيوست( شامل نمودار كلي،چينش پايه ھا وانواع بسته بندي در حافظه ھا ميباشد

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد